ความเป็นมา

ปัจจุบันประเภทของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเปลี่ยนแปลงไปและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจ หน้าที่ และอำนาจของกองกำกับ จึงกำหนดให้ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5 กำกับดูแลกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า


จำนวนผู้เข้าชม 2,052