ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ดาวน์โหลด
3 กพ 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ 488
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ภายในองค์กร 508
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ นโยบายภายในองค์กร 518
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 488
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 493
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจฯ 487
16 ธค 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (BO) 461
30 ตค 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่่ยงสูง 479
28 กพ 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ 518