ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ดาวน์โหลด
3 กพ 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ 195
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ภายในองค์กร 219
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ นโยบายภายในองค์กร 220
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 200
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 225
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจฯ 220
16 ธค 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (BO) 173
30 ตค 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่่ยงสูง 191
28 กพ 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ 204