อำนาจหน้าที่

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบ ดังนี้

(1) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และ

(2) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 1,625